BLACKPINK Jennie’s Calvin Klein Capsule Collection

An ad image from the new Jennie for Calvin Klein capsule. 

Jennie for Calvin Klein

Blackpink’s Jennie Kim and Calvin Klein’s limited-edition capsule collection. 

Jennie for Calvin Klein

Blackpink’s Jennie Kim and Calvin Klein’s limited-edition capsule collection. 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *